หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายเถลิงศักดิ์ สีหะวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน
โทร : 081-708-0460
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางจันทร์ดา วงศ์มานิต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-428-1839
นายกิติวรรณ จันทรศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-347-0064
นางสาวรัตนาพร เนตรแสงศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-088-9334